ÜZLETSZABÁLYZAT

 

1.) A Szabályzat hatálya

Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, A Vízi Személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3) Korm. r. („VSZF”) a Hajózási Személy- és Poggyászfuvarozási Szabályzat kiadásáról rendelkező 10/1971. (XII. 16.) KPM rendelet, valamint a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy Drescher Hajózási Kft nem végez közforgalmú személyszállítást.

2.) A jogviszony kezdete

Személyszállítási szerződés és az alapján személyszállításra vonatkozó jogviszony jön létre, amikor az utas

 • a menetjegyet megvásárolta, vagy
 • a személyszállítást  írásban  megrendelte  és  a  megrendelés  elfogadásának  visszaigazolása  a megrendelőhöz megérkezett.

3.) A Drescher Hajózási Kft. kötelezettsége

A Drescher Kft. köteles az érvényes menetjegy felmutatóját a menetjegyen feltüntetett időpontban és viszonylatban elszállítani, ha

–  a személyszállítást jogszabály vagy hatósági rendelkezés nem tiltja;

–  a személyszállítás a rendelkezésre álló hajóval lehetséges,

–  a hajó indulási feltételéhez kötött minimálisan megállapított utaslétszám rendelkezésre áll,

– a személyszállítást nem akadályozza olyan körülmény, amelyet a Drescher Hajózási Kft. ki nem kerülhet, vagy amelynek elhárítása nem tőle függ (vis major).

A Drescher Kft. a felmerült akadályról, illetőleg elrendelt hatósági korlátozásról az utasokat, a hajóállomásokon,  vagy  egyedi  elérhetőség  esetén  közvetlenül értesíti.  Ennek közzététele  után a járatot lemondhatja, de az utasoknak a megfizetett menetjegy (viteldíj) árát köteles visszatéríti.

Amennyiben az utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy (Utazási Iroda, Szálloda…) rendeli meg a hajózást, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, a megrendeléssel  egyidejűleg  a  harmadik  személy  válik  a  Drescher  Hajózási  Kft.  szerződéses partnerévé a Ptk. 233. § rendelkezései szerint.

Menetrendszerint közlekedő járatok és sétahajóprogramok esetében, ha a hajó a célállomásig az útját megkezdeni és/vagy folytatni utazási akadály miatt nem tudja, és másik hajóval ez nem teljesíthető, akkor az utas a meg nem tett útra eső menetdíj visszatérítését követelheti, kivéve ha az utazási akadályt a Drescher Hajózási Kft. tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő (vis maior).

A vis maior esetei különösen:

– más vízijármű balesete,

– ütközés más vízijárművel annak hibájából,

– hatósági intézkedés,

– határzár,

– bomba- vagy lőszermentesítés,

– szélsőséges időjárás,

– sztrájk,

– alacsony vízállás,

– veszélyes uszadék,

– kikötőzár,

– karantén, járvány,

– más utas közrehatásból történő akadály,

– bűncselekmény,

– hajózási személyzet rosszulléte,

– utas hirtelen megbetegedése,

– híd- vagy vízépítési munkák,

– csatorna vagy kiemelő berendezés vagy zsilip hibája,

– vízszivárgás a hajótestbe külső körülmények miatt,

– tűz,

– más elháríthatatlan külső ok.

A  menetdíj  visszatérítése  mindig  azon  az  értékesítő  helyen  történik,  ahol  az  utas  a  jegyet megvásárolta.

Utazási akadály miatt a Drescher Hajózási Kft-vel szemben az előző bekezdésekben írtakon túl további igényt érvényesíteni nem lehet.

4.) A Drescher Hajózási Társaság kedvezményei

Csoportos  ajánlataink  árai  min.  20  fő  rendelése  esetén  érvényesek.  Az  osztálykirándulások kedvezményeit csak diákcsoportoknak tudjuk biztosítani.

Az árváltoztatás jogát a Drescher Hajózási Kft fenntartja.

Menetrendszerinti járatokon és hajós programokon:

–      kerékpárszállítás ingyenes

–      gyermekeknek 6 éves korig ingyenes

–      gyermekkedvezmény 6-14 éves korig (hajóutanként változó)

Sétahajójáratokon:

–      gyermekeknek 6 éves korig ingyenes

–      gyermekkedvezmény 6-14 éves korig (hajóutanként változó)

–      nyugdíjas kedvezmény -15%

Szervezett hajós programokon:

–      gyermekeknek 6 éves korig ingyenes

–      gyermekkedvezmény 6-14 éves korig

A kedvezmények érvényes diákigazolvánnyal és nyugdíjas igazolvánnyal vehetők igénybe.

Partner és viszonteladói kedvezmények egyedi corporate szerződések alapján!

A Neusiedler Card a Magyarországról induló és érkező hajókra nem érvényes. Pedagóguskedvezmények

–      osztálykirándulás keretében szervezett sétahajózások a kísérő pedagógusoknak ingyenes

–      osztálykirándulás keretében szervezett Rusti Élményúton 1 fő pedagógus ingyenes (20 fő

feletti megrendelés esetén)

–      osztálykirándulás keretében szervezett Mörbischi kiránduláson 1 fő pedagógus ingyenes (20 fő feletti megrendelés esetén)

–      osztálykirándulás keretében szervezett Nemzeti Park túrán 1 fő pedagógus ingyenes (20 fő

feletti megrendelés esetén)

A kedvezmények érvényes pedagógusigazolvánnyal vehetők igénybe.

5.) Utas kötelezettsége

A hajóállomáson (kikötőben) az utasok és kísérőik csak a részükre megnyitott területre léphetnek be; a hajóállomás (kikötő) területére személyszállításból kizárt személynek belépnie, illetőleg oda a személyszállításból kizárt tárgyakat bevinni tilos.

A hajón az utasoknak csak a részükre megnyitott területre szabad belépniük. Menetjeggyel nem rendelkező kísérőnek – a beteg és mozgáskorlátozott személy kísérőjének kivételével – tilos a vízi járműbe beszállni. A hajóállomáson (kikötőben) és a hajón tilos a többi utast, valamint a hajóállomás (kikötő), illetőleg a hajó személyzetének munkáját zavaró tevékenységet folytatni, valamint a kijelölt

területen kívül dohányozni. A hajók zárt utasterében, valamint a hajó egyéb zárt tereiben (pl. mosdók) tilos a dohányzás.

Tilos a hajóállomást (kikötőt), valamint a hajót és azok berendezéseit beszennyezni, megfertőzni, megrongálni. Aki a hajóállomást (kikötőt), illetőleg a hajót, vagy azok berendezését beszennyezi, megfertőzi vagy megrongálja, köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó költséget megfizetni, valamint az okozott kárt megtéríteni.

Az utasok a hajóra lépés után kötelesek a hajó vezetőjének valamennyi rendészeti és biztonsági utasítását betartani.

Drescher Hajózási Kft. a megrendelés alapján személyszállítási kötelezettségének csak akkor tud eleget tenni, ha az utas

 • a hajó indulási helyén az indulás előtt legalább 15 perccel az utazásra jelentkezik,
 • nemzetközi járatoknál a külföldi utazással kapcsolatos hatósági előírásokban foglalt kötelességeinek eleget tett,
 • az érvényes menetjegyet felmutatja.

Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályokat, valamint a fogadó ország törvényeit betartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek és károk az utast terhelik.

Amennyiben az utas a megjelenési és ügyintézési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Drescher Hajózási Kft. személyszállítási kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha az nem veszélyezteti a Drescher Hajózási Kft-nek a többi utassal szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését, pl. a hajó tervszerinti indulását.

Az utasok ülőhelyeiket a hajóra történő beszállásuk sorrendjében foglalhatják el.

6.) Utazás korlátozása, kizárás az utazásból

A hajón nem utazhat, illetőleg az utazásból kizárható:

 • az ittas, illetve bódult állapotban lévő személy;
 • aki botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja;
 • aki fertőző beteg;
 • aki magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a vízi jármű vagy berendezései épségét;
 • aki az utasok magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem tartja be;
 • érvénytelen jeggyel  vagy  menetjegy  nélkül  utazik,  és  menetjegyet  ellenőrzéskor  sem  vált;

menetjegyét, kedvezményes igazolványát felhívás ellenére nem mutatja be;

 • a VSZF-ben meghatározott egyéb esetben.

A hajó vezetője az utazás megkezdését követően a fenti okok fennállása esetén jogosult az utast a legközelebbi kikötőben kiszállítani.

A hajón önmagával tehetetlen beteg, továbbá 14 éven aluli gyermek csak kísérővel utazhat. A vízijárműre kísérő nélkül történő felszállás olyan értelmű nyilatkozatnak tekintendő, mely alapján az illető utas 14 éves elmúlt.

Az útközben megbetegedett, vagy balesetet szenvedett utast a Drescher Hajózási Kft. addig a legközelebbi hajóállomásig (kikötőig) fuvarozza, ahol a beteg a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

Az útközben az utasnak felróható okból, utazásból kizárt és ezért kiszállított utas menetdíj- visszatérítést nem igényelhet.

7.) Menetrend, menetidő

A   Drescher   Kft.   hajói   a   rendszeres   járatokban   a   közzétett   menetrend   szerint   közlekednek

(menetrendszerinti járat).

Az út során érintett állomások közötti legrövidebb menetidőt a Drescher Kft határozza meg. A menetrendi járatok esetleges késéséből származó károkért a Drescher Kft csak akkor vállal felelősséget, ha a késés a Drescher Kft súlyos gondatlanságára vezethető vissza. Menetrendszerű járatok kizárólag a minimálisan meghatározott utaslétszám esetén indulnak, amennyiben az utaslétszám nem éri el a minimum létszámot, a Drescher Hajózási Kft jogosult a járatot lemondani és köteles a megváltott jegyek árát az utasnak visszatéríteni.

8.) Menetdíjak, poggyászdíjszabás

Menetdíjként a Drescher Kft. által mindenkori, jogszabályok rendelkezései szerint közzétett személyszállítási tarifák érvényesek. Az árakat Drescher Hajózási Kft. a Drescher Line áraihoz igazítja

300,-Ft/Eur árfolyam alkalmazása mellett. Jelentős árfolyamváltozás esetén a Drescher Hajózási

Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja.

9.) Helyfoglalás

Menetjegyek  személyesen  az  arra  kijelölt  jegypénztárakban  vásárolhatók  készpénzes,  SZÉP kártya vagy banki átutalásos fizetés ellenében.

Előzetes menetjegy-foglalás személyesen, telefonon, faxon, e-mailben vagy levélben tehető. A foglalást tevő köteles megadni az utazás pontos dátumát, időpontját, az utasok nevét, valamint egy elérhetőségi helyet vagy telefont, ahol szükség esetén közvetlenül az utazást megelőzően is értesíteni lehet az utasokat.

A fenti adatok beérkezését követően Drescher Hajózási Kft a foglalást 3 munkanapon belül írásban visszaigazolja.

Utas köteles a lefoglalt menetjegyet legkésőbb az utazást megelőző félórában, az arra kijelölt pénztárakban személyesen kifizetni és átvenni, vagy a fizetést más módon eddig az időpontig banki átutalással teljesíteni.

Amennyiben ez nem történik meg, Drescher Kft. jogosult a lefoglalt helyeket más részére értékesíteni. Ezen helyfoglalási feltételek nem vonatkoznak a Drescher Kft-val corporate szerződéses kapcsolatban lévő viszonteladókra, az ő helyfoglalási feltételeiket a vállalkozási szerződés tartalmazza.

A menetjegy az utazást megelőző 24 óráig módosítható.

10.) Lemondási feltételek (elállás):

a.) csoportos megrendelés esetében

Előre megrendelt program, vagy lefoglalt helyek lemondása esetén az elálló fél az alábbi lemondási stornoköltségeket köteles megfizetni:

 • az indulást megelőző 24 órán belül történő lemondásnál vagy meg nem jelenés esetén a bánatpénz a viteldíj 100 %-a.
 • az indulást megelőző 24 óra és 21 nap közötti lemondás esetén a menetjegy ára annak 20 %-át kitevő mértékű kezelési költség levonásával térítendő vissza;
 • az indulást megelőző 21 napon túli lemondás esetén bánatpénz nincs, a már befizetett viteldíjat, illetve viteldíj előleget a Drescher Kft visszatéríti.

(Ezen lemondási feltételek nem vonatkoznak a Drescher Hajózási Kft-al szerződéses kapcsolatban lévő viszonteladókra, az ő lemondási feltételeiket a vállalkozási szerződés tartalmazza.)

Retúrjegyek az utazás megkezdését követően – azaz az odaút megtétele után -részlegesen már nem válthatók vissza.

Ha a lemondás az utas részéről történik és a jegyár-visszatérítés a pénztárban készpénzzel nem lehetséges, az átutalási költségek az utast terhelik.

Menetjegy, vagy annak megfelelő egyéb értékpapír kiadását követően a menetjegyre történt befizetés visszatérítésének további feltétele a felhasználatlan és sértetlen menetjegy visszaszolgáltatása, a nyugta bemutatása és a személyazonosság igazolása.

b.) program járatok (külföldi és belföldi) esetében

Előre megváltott jegyek, vagy lefoglalt helyek lemondása esetén az elálló fél az alábbi lemondási díjakat stornoköltségeket köteles megfizetni:

 • az indulást megelőző 48 órán belül történő lemondásnál vagy meg nem jelenés esetén a bánatpénz a viteldíj 100 %-a.
 • az indulást megelőző 3 és 7 nap közötti lemondás esetén a megrendelés árának annak 50 %-át kitevő mértékű kezelési költség levonásával térítendő vissza;
 • az indulást megelőző 8 és 14 nap közötti lemondás esetén a megrendelés árának 25 %-át kitevő

mértékű kezelési költség levonásával térítendő vissza;

 • az indulást megelőző 15 napon túli lemondás esetén stornoköltség nincs, a már befizetett viteldíjat, illetve viteldíj előleget a Drescher Hajózási Kft. visszatéríti

Bel-  és  külföldi  célállomású  programhajók  esetében  jelen  Üzletszabályzat  az  alábbi  eltérésekkel alkalmazandó.

Drescher Kft a programok változtatásának jogát fenntartja. Ausztriai programok esetén az érkezési, indulási és program időpontok is változhatnak.

11.) Különjárati (charter) hajók megrendelése

A különhajókat személyesen, vagy írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, a megrendelésnek tartalmaznia kell:

 • az utasok/csoport nevét,
 • az utasok számát,
 • az utasok állampolgárságát,
 • a hajó típusát,
 • az indulási- és érkezési helyet, út közbeni kikötési igényeket,
 • az utazás dátumát, indulási- és érkezési időpontokat (év, hónap, nap, óra, perc),
 • egyéb szolgáltatási igények megnevezését,
 • a megrendelő egyéb szolgáltatásokra vonatkozó igényeit.

Drescher Kft a megrendeléseket három munkanapon belül írásban igazolja vissza, és a szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre, a fizetési feltételeket a visszaigazolásban közli.

12.) Különjárati (charter) hajók bérlése

Különjárati (charter) hajók bérlésekor a Drescher Kft által a mindenkori hivatalosan kiadott díjtételek érvényesek. Catering szolgáltatások kizárólag a Drescher Kft-n keresztül vehetők igénybe.

Amennyiben a különhajó bérlője más, nem a Drescher Kft által üzemeltetett kikötőhelyet is igénybe vesz, a vonatkozó illetékek külön felszámításra kerülnek. Ezen illetékekről a Drescher Kft a megrendeléskor tájékoztatást ad. A Drescher Kft kikötői amelyekre külön illeték nem kerül felszámolásra:

–      Fertőrákos

–      Mörbisch

–      Illmitz

–      Rust

Állásidő díja kiránduló és rendezvényhajók esetén az adott hajótípus óradíjának 50 %-a óránként. Szerződéses partnerek esetében a várakozási időre ill. a várakozás egyéb költségeire (személyzet Költsége,..stb.) vonatkozó díjak mindig egyedileg kerülnek megállapításra.

A  különjárati  hajókra  a  Drescher  Kft-től  rendelt  catering  tartalma  (ételek,  italok)  és  egyéb szolgáltatások (dekoráció, technikai eszközök,..stb) a program végezetével a hajón maradnak a megrendelő azokra a továbbiakban nem tarthat igényt.

Amennyiben a megrendelő a bérelt hajót a Drescher Kft által visszaigazolt indulási időt követően egy órán  belül  nem  veszi  igénybe,  és  akadályoztatásról  a  Drescher  Kft-t  nem  tájékoztatja,  akkor  a Drescher Kft jogosult a bérelt hajót más célra hasznosítani. A bérleti díj megfizetésére ebben az esetben a 24 órán belüli útlemondás feltételei érvényesülnek.

13.) Megrendelt különúti (charter) hajók lemondási feltételei (elállás)

Különjárati hajó lemondása esetén a lemondó fél köteles a charterdíj alábbi felsorolt százalékait stornódíjként megfizetni:

 • az indulást megelőző 24 órán belüli lemondás esetén a bérleti díj 100 %-át;
 • az indulást megelőző 24 és 48 óra közötti lemondás esetén a bérleti díj 50 %-át;
 • az indulást megelőző 48 óra és 21 nap közötti lemondás esetén a bérleti díj 30 %-át;
 • az indulást megelőző 21 napon túli lemondás díjmentes.

A lemondás időpontja az írásbeli lemondásnak a Drescher Hajózási Kft-hez történő beérkezése. Lemondás és módosítás ügyében kizárólag a megrendelő, vagy írásos meghatalmazottja járhat el. A megrendelő általi lemondás esetén a visszautalás banki költségeit a lemondó fél viseli.

Ha a különjárati hajó indításának elháríthatatlan akadálya van (vis major), akkor mindkét fél mentesül a kártérítési és lemondási díjfizetési kötelezettsége alól. A befizetett charterdíjat a Drescher Hajózási Kft 30 napon belül teljes egészében visszautalja.

14.) A hajóutakkal kapcsolatos észrevételek (reklamáció) jelzése:

Bármilyen, a szolgáltatások bármelyikével kapcsolatos megrendelői reklamációt az út időpontját követően  24  órán  belül  írásban  kell  a  Drescher  Hajózási  Kft.  részére  eljuttatni.  Ez  a  határidő kifejezetten jogvesztő jellegű. Az észrevételeket az utazás megkezdése előtt közvetlenül, út közben, vagy közvetlenül az út után, haladéktalanul a hajó vezetőjénél is írásban meg lehet tenni.

15.) Poggyász, kézipoggyász szállítása

Minden utas legfeljebb 2 darab, 70 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, (a fel- és leszállást valamint a hajó utasterén belüli közlekedést nem akadályozó), legfeljebb összesen 12 kg súlyú kézipoggyászt, illetve egy darab gyermekkocsit, esernyőt, sétapálcát, kerékpárt, kis kézihangszert szállíthat díjtalanul a Drescher Hajózási Kft valamennyi járatán.

Olyan tárgyak, amelyek balesetet, kárt vagy szennyezést okoznak, továbbá amelyek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, nem szállíthatóak.

A  vízi  járműbe  bevitt  kézipoggyász  őrzése  az  utas  feladata,  annak  bármilyen  okból  történő elveszéséért, eltűnéséért, ellopásáért stb. továbbá sérüléséért a Drescher Hajózási Kft nem felel.

Kerékpár – korlátozott mennyiségben – díjtalanul szállítható az arra kijelölt járatokon.

16.) Élő állat szállítása

A  pórázon  vezetett,  szájkosarat  viselő  kutya  amennyiben  a  többi  utas  nyugalmát  nem  zavarja díjtalanul szállítható a Drescher Hajózási Kft járatain.

17.) Vendéglátás, árusítás

Büfé vagy más vendéglátás jellegű szolgáltatások kizárólag a Drescher Hajózási Kft-n keresztül rendelhetőek, illetve vehetők igénybe.

A hajóállomáson (kikötőben), illetőleg a hajón árusítani csak a Drescher Hajózási Kft. engedélyével lehetséges; a Drescher Hajózási Kft hozzájárulása azonban nem pótolja az árusításhoz egyébként szükséges hatósági engedélyt.

18.) Reklám

A hajók külső- és belső felületeivel, reklámhordozóival (különutak esetében is) kizárólag a Drescher Hajózási Kft. rendelkezik. Ettől eltérni csak külön írásbeli megállapodás alapján lehet.

19.) Felelősség

A Drescher Hajózási Kft. a személyszállítási jogviszony során keletkezett károkért a jelen szabályzat rendelkezései szerint felel. Jogszabályként a Ptk. vállalkozásra vonatkozó szabályai az irányadók.

Amennyiben a személyszállítást vis major (háború, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, pl. alacsony- vagy magas vízállás, technikai akadályok, pl. hajózási zárlat) befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezen okokból bekövetkezett járatkimaradásért, a személyszállítási szerződés hibás teljesítéséért a Drescher Hajózási Kft felelőssége nem áll fenn, de a kifizetett menetjegy árát 30 napon belül visszafizeti.

Drescher Kft. felelőssége nem áll fenn az utasok poggyászában lévő törékeny, vagy romlandó árukért, illetve az általuk okozott kárért, továbbá azokért a károsodásokért, melyek a nem megfelelő csomagolásból erednek.

20.) A személyszállítási jogviszonyból eredő igény érvényesítése

A személyszállítási jogviszonyból eredő kártérítési igényt az utas haladéktalanul köteles jelezni az igény felmerültekkor, hogy a Drescher Hajózási Kft. az orvosláshoz szükséges intézkedéseket megtehesse,  illetve  az  igényt  megalapozó  tényállás  lehetőleg  a  helyszínen  és  teljes  körűen tisztázható legyen. Bármilyen kártérítési igényt az utazás befejezését követő nap 16.00 óráig írásban kell a Drescher Hajózási Kft részére jelezni, ez a határidő kifejezetten jogvesztő jellegű.

21.) Alvállalkozó

A Drescher Hajózási Kft jogosult alvállalkozó fuvarozó és szolgáltató igénybevételére. Ha a Drescher Hajózási Kft az általa vállalt személyszállítás és szolgáltatások lebonyolítását másik vállalkozónak adja át, akkor is a jelen Üzletszabályzat és az egyedi szerződés feltételei az érvényesek.

22.) Engedményezési tilalom

A személyszállítási szerződésből származó jogok nem engedhetők át harmadik félnek a Drescher Hajózási Kft előzetes írásbeli értesítése nélkül.

23.) Elévülés

A személyszállítási szerződésből eredő, a Drescher Kft-vel szembeni valamennyi igény – ha jelen

Üzletszabályzat rövidebb határidőt nem állapít meg – legkésőbb 1 hónap elteltével elévül.

24.) Jog és Jogvita

A vitás kérdések rendezésére a magyar jog alkalmazandó.

Bármely vita eldöntésére, mely a jelen Üzletszabályzat hatálya alatt kötött megállapodásból, szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével vagy érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Soproni Városi Bíróság mint eljáró bíróság döntéseinek.

A megrendelővel, utassal kötött egyedi szerződés feltételei jelen Üzletszabályzattal szemben elsőbbséget élveznek.

Jelen  Üzletszabályzat  2013.  január  1-jén  lép  hatályba,  rendelkezéseit  az  ezen  időpont  után megkezdett utazásokra kell alkalmazni, a következőkben foglalt kivételekkel: a 2013. január 1. előtt megváltott menetjegyek a váltás idején hatályos szabályzat alapján válthatók vissza; és a 2013. január 1. előtt kötött különhajó megállapodásokra a szerződéskötés napján hatályos korábbi szabályzat irányadó.

Jelen üzletszabályzat a Drescher Hajózási Kft. honlapján kerül közzétételre és a jegypénztárban, hajóállomáson kifüggesztésre kerül. Drescher Hajózási Kft. az üzletszabályzatát az utasok részére betekintésre rendelkezésre bocsátja.

 

Sopron, 2013. január 1.

 

Drescher Hajózási Kft

9400 Sopron, Ógabona tér 44-46

Adószám: 10249062-2-08